Website đang trong quá trình thử nghiệm. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ.

Bài 16: Bài giảng - Hô hấp tế bào (Cellular respiration)

Bài giảng:


ÔN TẬP
Câu hỏi tự luận:
1. Thế nào là hô hấp tế bào?  Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?
2. Hô hấp tế bào được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?
3. Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang luyện tập diễn ra như thế nào? Vì sao?

Câu hỏi trắc nghiệm:

1. Quá trình hô hấp của tế bào có thể chia làm 3 giai đoạn theo trình tự:

A - Đường phân - chuỗi hô hấp - chu trình Crep.

B - Chuỗi hô hấp - đường phân - chu trình Crep.

C - Chu trình Crep - chuỗi hô hấp - đường phân.

D - Đường phân - chu trình Crep - chuỗi hô hấp.

2. Quá trình hô hấp tế bào của tế bào nhân thực diễn ra chủ yếu ở:

A - Ribôxôm

B - Nhân con

C - Ti thể

D - mARN

3. Hô hấp tế bào là quá trình

A - chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng của ATP.

B - chuyển năng lượng của các nguyên liệu vô cơ thành năng lượng của FADH2.

C - chuyển năng lượng của ATP thành năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ.

D - chuyển năng lượng của FADH2 thành năng lượng của các nguyên liệu vô cơ.

4. Năng lượng chủ yếu tạo ra từ quá trình hô hấp là?

A - ATP

B - ADP

C - NADH

D - FADH2

5. Ở những tế bào có nhân chuẩn , hoạt động hô hấp xảy ra chủ yếu ở loại bào quan nào sau đây?

A - Ti thể

B - Không bào

C - Bộ máy Gôngi

D - Ribôxôm

6. Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là

A - ôxi, nước và năng lượng

B - nước, đường và năng lượng

C - nước, khí cacbônic và đường

D - khí cacbônic, nước và năng lượng

7. Năng lượng giải phóng khi tế bào tiến hành đường phân 1 phân tử glucôzơ là

A - hai phân tử ADP

B - một phân tử ADP

C - hai phân tử ATP

D - một phân tử ATP

8. Quá trình đường phân xảy ra ở

A - trên màng của tế bào

B - trong tế bào chất

C - trong tất cả các bào quan khác nhau

D - trong nhân của tế bào

9. Quá trình ôxi hoá tiếp tục axit piruvic xảy ra ở

A - màng ngoài của ti thể

B - trong chất nền của ti thể

C - trong bộ máy Gôn gi

D - trong các ribôxôm

10. Trong tế bào các a xít piruvic được ôxi hoá để tạo thành chất (A). Chất (A) sau đó đi vào chu trình Crep. Chất (A) là

A - axit lactic

B - axêtyl-CoA

C - axit axêtic

D - glucôzơ

11. Trong chu trình Crep, mỗi phân tử axeetyl-CoA được oxi hoá hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2?

A - 4 phân tử

B - 1 phân tử

C - 2 phân tử

D - 3 phân tửTag: , , , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?